Privacy & Cookie Policy

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: MUFRAL BV met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 8, 9840 De Pinte, ingeschreven bij de KBO met nummer 0763.568.261 en met BTW-nummer BE0763.568.261(hierna: "Verantwoordelijke", "Wij"). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount of inschrijving op onze nieuwsbrief via onze Website, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

De onderneming MUFRAL BV met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 8, 9840 De Pinte, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0763.568.261 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website toegankelijk via www.3dprinthings.be, www.3dprinthing.nl of www.3dprinthings.eu. MUYLLE leeft als Belgische onderneming  de Belgische "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de "Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie" en andere toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. De gegevens die je ons meedeelt via de aanmeldings- of inschrijvingsformulieren op de Website: naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld via cookies: zie artikel 8 voor onze Cookie Policy.

2.3. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door MUFRAL BV en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1) het TCP/IP adres 2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3) de laatst bezochte internetpagina.


Artikel 3 -  Doeleinden van de verwerking

3.1.   Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
 • Aan marktonderzoek te doen, ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Informatie te verstrekken en e-mails te verzenden met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren alsook ondersteuning te bieden bij het gebruik van onze producten;
 • De technische administratie van de Website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
   

3.2.   Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij MUYLLE hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen, zoals onder meer het verwerken en verzenden van bestellingen die via de Website door jou gebeuren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan contact@3dprinthings.be of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, onder meer toegankelijk via het onderdeel "Klantendienst".

3.3.   Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.
 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren en in functie van de doeleinden van de verwerking of de klantenrelatie tussen jou en MUFRAL BV (3DPrinthings webshop).
 

Artikel 5 - Recht van toegang, verbetering en verzet

5.1 Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan contact@3dprinthings.be of per brief aan het adres in Artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

5.2. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan MUFRAL BV mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan MUFRAL BV.

5.3. Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan contact@3dprinthings.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
 

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan MUFRAL BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. We houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die MUFRAL BV niet beheert of controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy dus niet van toepassing is. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.
 

Artikel 7 - Wettelijke aangifte

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht via volgende coördinaten:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

Artikel 8 - Cookies

8.1. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen kan enkel door Ons gelezen worden gedurende jouw bezoek aan de Website. 

8.2. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt. Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Dit kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik meer kan maken. 

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur:

 • First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 

8.4.   Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijk geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie.
Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5.   Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.


8.6.   Meer informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/
Internet Advertising Bureau: de belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7.  De Website maakt gebruik van volgende cookies:

 • Taalcookie: de taal die jij spreekt
 • E-mail cookie: username en dus e-mailadres

8.8.  Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.
 

Artikel 10 - Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling of inschrijving op onze nieuwsbrief, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat MUFRAL BV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Over - sluiten